Till umu.se

Utbildning på forskarnivå

Två forskarutbildningar bedrivs vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV). I dagsläget är drygt 20 doktorander anställda vid institutionen.


Beteendevetenskapliga mätningar

Ämnet beteendevetenskapliga mätningar handlar om att utveckla och utvärdera metoder, instrument, teorier och system för att beskriva, tolka och förstå individers och gruppers kunskaper, färdigheter och attityder.
Beteendevetenskapliga mätningar

Pedagogiskt Arbete

Forskarutbildning i pedagogiskt arbete anordnas idag vid tre fakulteter: den samhällsve­ten­skapliga, den humanistiska och den teknisk-naturvetenskapliga. Ett huvudsyfte med utbild­ningen är att erbjuda forskar­studier med nära koppling till den pedagogiska yrkesverksamheten i förskola, skola och lärarutbild­ning.
Information om behörighetskrav mm för forskarstudier, läs i de allmänna studieplanerna till höger.
Pedagogiskt arbete

Vad innefattar en forskarutbildning?

Forskarutbildningen riktas mot doktorsexamen (Fil.dr) och innefattar 240 högskolepoäng vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. En licentiatexamen (fil.lic) kan tas efter halva tiden, och innefattar 120 högskolepoäng. Antagning till enbart licentiatexamen sker endast när särskilda skäl så föreligger. De som antas till forskartutbildningen erhåller doktorandtjänst under forskarutbildningstiden.

Antagning till forskarutbildningen

Antagningen till forskarutbildningen sker när sådana möjligheter finns genom nödvändig finansiering etc. Doktorandtjänster utannonseras på universitetets hemsida http://www.jobb.umu.se/ och hos arbetsförmedlingen. Det är önskvärt att nya doktorander antas till höstterminens start, men undantag sker.

Behörighet

Enligt antagningsordningen för anställning av doktorander vid Umeå universitet:

7 kap 39 § HF: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt en examen på avancerad nivå, (för pedagogiskt arbete: lärarexamen)
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Övergångsbestämmelser till SFS 2006:1053 HF:

Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015.

Mer information finns att tillgå i studieplanerna för respektive forskarutbildningsämne samt på den Samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida http://www.anstalld.umu.se/utbildning-pa-forskarniva/antagning/

Särskild behörighet

Utöver den grundläggande behörigheten krävs:

Beteendevetenskapliga mätningar: den sökande ska ha minst 90 högskolepoäng i något av ämnena: beteendevetenskapliga mätningar, pedagogik, psykologi, sociologi och statistik.

Pedagogiskt arbete: lärarexamen på avancerad nivå (minst 240 hp), 2 års pedagogisk yrkeserfarenhet samt att den sökande har skrivit en vetenskaplig uppsats/ett examensarbete om minst 15 hp.

För den som tagit ut examen före den 1 juli 2007 se respektive studieplan och högskoleförordningens övergångsbestämmelser 2006:1053

Urval

Alla tjänster utlyses och söks i konkurrens. Alla ansökningar granskas av en rekryteringsgrupp, som rangordnar de sökande efter deras meriter och ansökans kvalitet. I ett sista steg kallas de sökande till intervjuer. Beslut fattas därefter av institutionens prefekt.

Studieplan

Forskarutbildningen består av ett kursblock och ett avhandlingsblock. Några av kurserna är obligatoriska, andra kurser kan den forskarstuderande välja utifrån sitt avhandlingsområde. Avhandlingen är antingen en monografi, dvs ett sammanhängande vetenskapligt arbete, eller en sammanläggningsavhandling, som då består av ett antal vetenskapliga, helst publicerade, artiklar och en sammanlänkande del (”kappan”).

För mer information, se Beteendevetenskapliga mätningar och Pedagogiskt arbete för respektive studieplan.