Pedagogiskt arbete

Samarbete över fakultetsgränserna

Forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete (PA) erbjuder forskarstudier med nära koppling till den pedagogiska yrkesverksamheten i förskola, skola och lärarutbildning. Det anordnas vid tre fakulteter: den samhällsvetenskapliga, den humanistiska och den teknisk-naturvetenskapliga. 

Doktorander och licentiander följer de allmänna studieplaner för pedagogiskt arbete som antagits vid respektive fakultet. Forskarutbildningen omfattar både obligatoriska och valbara kurser som erbjuds i samverkan mellan medverkande institutioner.

Vid årsskiftet 2016/17 fanns doktorander och licentiander i pedagogiskt arbete vid fyra institutioner: Estetiska ämnen, Naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Språkstudier samt Tillämpad utbildningsvetenskap.

En fakultetsövergripande grupp för pedagogiskt arbete (PA-gruppen) bildades i samband med avvecklingen av lärarutbildningsfakulteten för samverkan om planering, kvalitetsarbete och genomförande av utbildningen. PA-gruppen sammanträder regelbundet för att planera och koordinera forskarutbildningen med Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (Lärarhögskolan), berörda fakulteter och institutioner.

Forskarutbildningskurser i pedagogiskt arbete

Ett antal forskarutbildningskurser ges i samarbete mellan de institutioner som ansvarar för forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete och med Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (Lärarhögskolan).Anmälan till kurser

Doktorandseminarier

Institutionens doktorander i pedagogiskt arbete och beteendevetenskapliga mätningar deltar i ett gemensamt, obligatoriskt doktorandseminarium där var och en regelbunder lägger fram avhandlingstexter. Seminarieledare: professor Lisbeth Lundahl.

Nationella och internationella forskningsmiljöer

Doktoranderna i pedagogiskt arbete uppmuntras att redan tidigt och flera gånger under sin utbildning lägga fram bidrag på internationella forskningskonferenser. Många av doktoranderna ingår också i forskarskolor samt nationella och nordiska forskarnätverk.  

Historik

Forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete inrättades år 2001 av fakultetsnämnden för lärarutbildning vid Umeå Universitet. Bakgrunden var dels att stora grupper lärarstudenter och yrkesverksamma lärare – i princip alla utom ämneslärarna – saknade möjligheter att antas till forskarutbildning utan att genomgå längre kompletteringsstudier, dels att det fanns ett behov av en forskarutbildning med inriktning mot pedagogisk yrkesverksamhet. 

Genomgången lärarutbildning och yrkeslivserfarenhet från pedagogisk verksamhet utgjorde därför behörighetskrav till den nya forskarutbildningen. I samband med avvecklingen av lärarutbildningsfakulteten år 2008 kom pedagogiskt arbete att förläggas till de tre ovan nämnda fakulteterna.

Vid årsskiftet 2016/17 har mer än 70 doktorsexamina och cirka 20 licentiatexamina i pedagogiskt arbete avlagts vid universitetet.