Beteendevetenskapliga mätningar

Ämnet beteendevetenskapliga mätningar, BVM, handlar om att utveckla och utvärdera metoder, instrument, teorier och system för att beskriva, tolka och förstå individers och gruppers kunskaper, färdigheter och attityder.

En central roll inom vårt område har teorier om mätningars och bedömningars reliabilitet och validitet, oavsett vilket tillämpningsområde forskningen riktas mot. 

Med reliabilitet och validitet avses mätningarnas och bedömningarnas tillförlitlighet och relevans, men också de önskade och oönskade konsekvenser som de kan leda till.

Den forskning som bedrivs vid institutionen handlar exempelvis om kvaliteten hos

 • tillämpningen av och konsekvenserna av olika typer av prov
 • bedömningar i utbildningssammanhang
 • mätningar av icke-kognitiva egenskaper som har att göra med studieframgång, motivation, självuppfattning och minne

Kurser

Kursdelen omfattar totalt 90 hp, där 37,5 hp utgörs av obligatoriska kurser och resten är valfria kurser.

Obligatoriska kurser

 • Introduktion till beteendevetenskapliga mätningar, 7,5 hp
 • Validitetsteori, 7,5 hp
 • Utveckling av mätinstrument, 7,5 hp
 • Teori och metod i beteendevetenskapliga mätningar, 15 hp

Avhandling

En avhandling i beteendevetenskapliga mätningar består av 240 högskolepoäng (hp), där kursdelen utgör 90 hp och avhandlingsdelen 150 hp. Avhandlingen  består av

 • ca 4-5 artiklar
 • egna och/eller samförfattade
 • helst publicerats i vetenskaplig tidskrift
 • en sammanfogande text som integrerar olika delar i en sammanläggningsavhandling, en så kallad kappa

Allmän studieplan för forskarutbildningen i Beteendevetenskapliga mätningar:
Allmän studieplan

Pågående avhandlingsarbeten och forskarstuderande

För närvarande bedrivs ett antal avhandlingsarbeten inom Beteendevetenskapliga mätningar. Vill du ta del av mera information kring deras arbeten, följ länken nedan.
Pågående avhandlingsarbeten

Avhandlingar i beteendevetenskapliga mätningar

Jonathan Wedman
Theory and validity evidence for a large-scale test for selection to higher education, 2017

Eva Knekta
Motivational aspects of test-taking: measuring test-taking motivation in Swedish national test contexts, 2017

Miguel Inzunza
Lämplighet i polisyrket : Bedömning av mångfasetterade urvalskriterier, 2015
Engelsk titel: Suitability in law enforcement: Assessing multifaceted selection criteria

Peter Vestergren
On the subjective–objective distinction for measures of memory and cognition : theoretical and methodological issues in questionnaire development and validation, 2011

Tova Stenlund
As valid as it can be? : The assessment of prior learning in higher education, 2011

Anna Sundström
Developing and Validating Self-Report Instruments: Assessing Perceived Driver Competence, 2009

Per-Erik Lyrén
A Perfect Score: validity Arguments for College Admission Tests, 2009

Gunilla Näsström
Measurement of Alignment between Standards and Assessment, 2008

Hanna Eklöf
Motivational Beliefs in the TIMSS 2003 Context: theory, Measurement and Relation to Test Performance, 2006

Christina Wikström
Criterion-referenced Measurement for Educational Evaluation and Selection, 2005

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Christina Wikström som är forskarutbildningsansvarig i Beteendevetenskapliga mätningar
christina.wikstrom@umu.se, telefon 090-786 55 70