Maria Rönnlund

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Tillämpad utbildningsvetenskap

Avdelning:

Plan 4

Adress:

Umeå universitet , SE-90187 Umeå , Sverige

Besöksadress:

Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14

Tel:

+46 90 786 58 61

E-postadress:

maria.ronnlund@umu.seE-post 2

maria.ronnlund@edusci.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.edusci.umu.se/om-institutionen/personal/maria-ronnlund Webbsida

Maria Rönnlund

Docent i Pedagogiskt arbete med ett utbildningsvetenskapligt forskningsintresse inom områdena demokrati, medborgarskap, genus och identitet. Jag intresserar mig också för rumsliga perspektiv på skola och utbildning. 

Pågående forskningsprojekt:  

Teaching and Learning in the Active Learning Classroom
Projektledare: Maria Rönnlund Finansiär: Lärarhögskolan Umeå. Projekttid: 2017-2020 Övriga deltagare: Åse Tieva (UMU), Peter Bergström (UMU)

Tidigare forskning har övertygande visat att den fysiska klassrumsmiljön har betydelse för den undervisning och det lärande som där sker, och att förändringar i miljön kan påverka undervisningspraktiker i olika riktningar. Fysiska lärandemiljöer som designats för att underlätta ett studerandeaktivt lärande kan t ex påverka interaktion och ansvarsfördelning mellan lärare och elever och samarbetet mellan elever, något som också gäller i högre utbildning. Föreliggande forsknings- och utbildningsprojekt avser att tillsammans med en grupp lärare utforma och beforska en lärandemiljö som stödjer ett elevaktivt  och problembaserat lärande, samt nå fördjupade kunskaper om hur rummet formar  undervisnings- och lärandepraktiker. Med ”lärandemiljö” avses här den fysiska och virtuella miljön, men också den pedagogiska miljön i vidare mening (jmf SUHF 2016). Ett första mål är att uppnå ökade kunskaper och medvetenhet om det fysiska och digitala rummets betydelse för lärande, och kompetens för deltagande lärare att omsätta dessa kunskaper i planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Ett andra mål är att nå fördjupad kunskap om det fysiska och digitala rummets funktioner för lärande och undervisning. Särskild uppmärksamhet ägnas elevers aktivitet, inflytande och delaktighet och relationen mellan elev och lärare i den nya lärandemiljön.

Integration av nyanlända i glesbygd genom Komvux, SFI och högskoleutbildning via kommuners lokala Lärcentra
Projektledare: Per-Åke Rosvall Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse. Projekttid: 2018-2020. Övriga deltagare: Sara Carlbaum (UMU), Maria Rönnlund (UMU).

Immigrationsmönstren har på senare tid förändrats från att nyanlända främst etablerade sig i förorter till större städer till att idag spridas över hela landet, det vill säga också glesbygd. Möjligheter till integrering av nyanlända via utbildning vid universitet eller högskola är störst i större städer. För nyanlända i glesbygd är möjligheterna färre men vissa möjligheter ges via kommunernas lokala Lärcentrum. Föreliggande projekt kommer att studera nyanlända i åldersgruppen 20-45 år och deras behov vid och erfarenheter av utbildning vid Lärcentrum i några av dessa kommuner. Undervisningen kommer att observeras, därefter kommer intervjuer genomföras med de nyanlända, ansvariga vid kommunernas Lärcentrum och de som står för undervisningen vid undervisande universitet. Företrädare för den lokala arbetsmarknaden kommer också intervjuas för att få en holistisk bild av nyanländas möjlighet till integrering genom utbildning. Projektet kommer kunna bidra med kunskap som kan underlätta eller undanröja sådant som hindrar eller försvårar integrering av nyanlända i glesbygd i kontakten med utbildning och vid etablering på den lokala arbetsmarknaden. Denna kunskap är viktig då glesbygdskommuner uttrycker ett stort behov av utbildad arbetskraft inom utbildning, vård och kommunal förvaltning. För att få input från avnämarna och öka möjligheterna till kunskapsspridning genomförs projektet i samarbete med Akademi Norr som står för samverkan mellan 13 kommuners Lärcentrum i Norrland.

Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning?
Projektledare: Per-Åke Rosvall Finansiär: Vetenskapsrådet 
Projekttid: 2016-2020 Övriga deltagare: Mattias Nylund (GU), Kristina Ledman (UMU), Maria Rönnlund (UMU)

Forskning om medborgarskapande och demokratifostran i skolan har främst studerat utbildning i allmänorienterade ämnen som samhällskunskap och svenska. Kunskap om medborgarskapande processer i andra ämnen är därmed relativt liten. Detta gäller också gymnasieskolans yrkesprogram. I och med den omstrukturering av yrkesprogrammens innehåll som skedde med gymnasiereformen 2011, som bland annat innebar en reducering av de allmänteoretiska ämnesposterna, har möjligheterna för medborgarskapande undervisning i större utsträckning förlagts till yrkesämnena. Projektet avser därför att studera hur det ser ut i dessa ämnen i den pedagogiska praktiken avseende skolans potentiellt medborgerliga funktioner. Projektets mål är att förstå hur unga människor fostras till medborgare och uppmuntras till kritisk tänkande på gymnasieskolans yrkesprogram. Syftet är att ge kunskaper om (i) förekomst av och innehåll i medborgarskapande processer i gymnasieskolans yrkesprogram (ii) vilka aktörer som är involverade i dessa aktiviteter (till exempel elever, lärare, skola och praktikplatser, var för sig eller i samverkan), (iii) hur unga mottar och värderar dessa, samt (iv) i vilken mån och varför aspekterna (i) - (iii) varierar mellan program och skolkontext. Fokus läggs på yrkesämnena, eftersom kunskapsluckorna är störst här.

Rural youth. Education, place and participation
Projektledare:
 Elisabet Öhrn (GU) Finansiär: Vetenskapsrådet Projekttid: 2014-2018. Övriga deltagare: Monica Johansson (GU), Dennis Beach (GU), Maria Rönnlund (UMU), Per-Åke Rosvall (UMU)

The project takes its starting point in the current dominance of urban studies in contemporary educational research and addresses the need for more knowledge about young people in rural contexts. This need is emphasized by research indicating that rural youth are, contrary to what is often assumed, experiencing rather severe problems with social exclusion. For instance, research shows that it is mainly young people from outside metropolitan regions who express a lack of involvement in Swedish society and a lack of confidence in the government and in parliament. The project will therefore aim to develop an understanding of youth and their agency in different contexts by focusing especially on rural schools. It asks what it is that distinguishes and unites young people´s social inclusion and participation in rural and urban schools and how schools in different places address their opportunities to work with social inclusion. The empirical study will include a total of six rural secondary schools and two urban ones. One class will be selected for ethnographic fieldwork from each school. Observations of teaching content and interactions, and interviews with young people will be the main data sources.

Idrottsföreningen som demokratisk fostransmiljö
Projektledare:
 Jonny Hjelm (UMU) Finansiär: Centrum för idrottsforskning Projekttid: 2013-2017 Övriga deltagare: Sofia Isberg (UMU), Maria Rönnlund (UMU)

Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om inflytande och demokrati inom idrottsrörelsens lokala idrottsföreningar.  

Avslutade projekt:

Den svenska skolgårdens kulturhistoria 1611-2011: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum.
Projektledare: Anna Larsson (UMU) Finansiär: Vetenskapsrådet Projekttid: 2012-2016 Övriga deltagare: Björn Norlin (UMU), Maria Rönnlund (UMU)

Projektet om skolgården som ett socialt och pedagogiskt rum från tidigt 1600-tal fram till idag. Projektet leds av Anna Larsson, Umeå universitet.

Avhandlingsprojekt: (2006-2011)

Demokrati och deltagande. Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv (Rönnlund, 2011) är en studie av elevinflytande i undervisning och i formella elevdemokratiska råd. Den baseras på etnografiskt fältarbete i tre högstadieskolor under ett läsår. Studien visar på varierande inflytandemöjligheter i undervisningen, något som ligger i linje med tidigare forskning. Studiens kunskapsbidrag rör främst verksamheten i elevråden och i andra skolövergripande råd, där aktiviteten var låg och de frågor som togs upp betraktades som oviktiga och ointressanta av eleverna. En slutsats som dras i avhandlingen är att formerna för kollektivt elevinflytande bör ses över. Eleverna upplevde representativa system som både ”tvingande” och exkluderande, och efterfrågade mer flexibla lösningar. Alternativa kollektiva former visade sig också skapa större intresse och engagemang hos eleverna än de representativa formerna. Studien visade också på sned könsfördelning i råden, och att särskilt få pojkar deltog, något som ytterligare visar på vikten av att se över formerna för verksamheten. Då skolans jämställdhetsmål handlar om att bredda individers kompetenser, behöver fler elevgrupper stärkas när det gäller inflytande och deltagande i beslutsprocesser. 

Nätverk:

Nordic Centre of Excellence: Justice through education in the Nordic countries (JustEd), coordinated by Professor Gunilla Holm, University of Helsinki, Finland. Mer information om nätverket (extern länk)

Design, Research and Practice in Educational Spaces, coordinated by Professor Ulrike Stadler Altmann, Libera Università di Bolzano/Freie Universität Bozen, in Brixen/Bressanone, Italy

Space for Learning, coordinated by Professor Lisbeth Lundahl, UmU.

Young people’s education, career development and welfare, coordinated by Professor Lisbeth Lundahl, UmU.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Rönnlund, Maria

Den professionella föreningen: en fallstudie av en idrottsförening med rötter i svensk föreningstradition
Swedish Journal of Sport Research, 7(1)

2018

-

Rönnlund, Maria
Rosvall, Per-Åke
Johansson, Monica

Vocational or academic track?: Study and career plans among Swedish students living in rural areas
Journal of Youth Studies, 21(3): 360-375

2018

-

Rosvall, Per-Åke
Rönnlund, Maria
Johansson, Monica

Young people's career choices in Swedish rural contexts: Schools' social codes, migration and resources
Journal of Rural Studies, 60(4): 43-51

2018

-

Rönnlund, Maria

The ideal schoolyard child: subjectivity in teachers' representations of educational outdoor space

2017

-

Larsson, Anna
Norlin, Björn
Rönnlund, Maria

Den svenska skolgårdens historia: skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

2017

-

Hjelm, Jonny
Isberg, Sofia
Rönnlund, Maria

Idrottsföreningens isolerade öar

2016

-

Rönnlund, Maria

The ideal schoolyard child: subjectivity in teachers representations of educational outdoor space
Nera 2016: 318-

2016

-

Johansson, Monica
Rosvall, Per-Åke
Rönnlund, Maria

Where to go and what to do?: Young people's arguments about career choices in Swedish rural contexts

2016

-

Rönnlund, Maria
Tollefsen, Aina

Rum: samhällsvetenskapliga perspektiv

2016

-

Hjelm, Jonny
Rönnlund, Maria

Gatorna och torgens demokratiska dimension
Västerbottens-kuriren

2015

-