Karin Sporre

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Tillämpad utbildningsvetenskap

Avdelning:

Plan 4

Adress:

Umeå universitet
SE-90187 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16

Tel:

+46 90 786 64 58

E-postadress:

karin.sporre@umu.seE-post 1

karin.sporre@pedag.umu.seE-post 2

karin.sporre@edusci.umu.seE-post 3

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.edusci.umu.se/om-institutionen/personal/karin-sporre/ Webbsida

Karin Sporre

Min professur i pedagogiskt arbete är inriktad mot värdegrund, genus och kulturell mångfald. Just nu inriktas min egen forskning på
a) olika konceptioner av etik i den svenska grundskolan
b) frågor om genusteori och religionsdidaktisk forskning samt
c) barn, hållbarhet och hopp.

Nyligen avslutade jag arbetet med en bok med titeln In search of human dignity. Essays in theology, ethics and education. Den rör frågor om hur människovärdet kan återerövras när det hotas av maktstrukturer oss människor emellan. Boken har kommit ut både på det europeiska förlaget Waxmann och det sydafrikanska förlaget SUN PReSS. Demokrati, mänskliga rättigheter och genus som värden i utbildning och hur de uttrycks i Sydafrika och Sverige tillhör också det som boken behandlar.

Forskningsprojektet om etik i grundskolan Vad kan man lära sig i etik? Skilda konceptioner av etisk kompetens för undervisning i en obligatorisk skola har startat 2015 med treårig finansiering från Vetenskapsrådet. Det leds av docent Christina Osbeck, Göteborgs universitet. Forskargruppen består dessutom av Olof Franck, Annika Lilja, Johan Tykesson, Annika Lindskog och mig.Vad kan man lära sig i etik?

Mitt andra projekt som rör genusteori och dess användning inom religionsdidaktisk forskning är en jämförande studie av publicerade forskningsartiklar mellan åren 2000 – 2013 och hur bruket av genusteori varierar i dem. Studien genomförs med stöd av Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Nyligen har jag dessutom börjat utforska temat Barn, hållbarhet och hopp, där barns existentiella frågor, ibland kallade livsfrågor, är i fokus. Detta studerar jag bland annat inom mitt uppdrag som forskningsledare för miljön Förskoleforskning vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap,  Umeå universitet.

År 2007 avslutade jag min forskning inom det större projektet Gemensamma värden? med stöd från Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén. Mitt arbete redovisas bland annat i boken Att se med andra ögon. Feministiska perspektiv på kunskap i ett mångkulturellt samhälle (2007), men också i separata artiklar.

År 2009 var jag värd för den internationella konferensen Changing Societies: Values, Religions, and Education. Den resulterade i boken Values, Religions and Education in Changing Societies (2010) som jag redigerade tillsammans med kollegan Jan Mannberg.

Eftersom en del av den svenska skolans etik-undervisning, livsfrågor och diskussion av värdefrågor hör hemma inom undervisning i religionskunskap har jag sökt mig till forskarnätverk där religionsdidaktik står i centrum. Jag är styrelseledamot av Nationellt forum för religionsdidaktisk/-pedagogisk forskning (NFR), och tillika i International Seminar of Religious Education and Values (ISREV). I detta senare forum är jag ordförande för ” Programme Committee” vilket innebär ett särskilt ansvar för det akademiska innehållet i de internationella konferenser som hålls vartannat år. Styrelseledamot är jag också i styrelsen för den norska forskarskolan Religion, Values and Society.

Sedan år 2000 har jag varit engagerad i student-, lärar- och forskarutbyten med Sydafrika inom områdena demokrati, mänskliga rättigheter och utbildning. Jag var projektledare för två Linnaeus-Palme projekt (2000-2005). År 2002 anordnade jag en konferens med temat Humanity in a Global Era i Sydafrika för vilken vi fick Sida-stöd.

År 2003 publicerades en bok utifrån konferensen med titeln Building a Human Rights Culture : South African and Swedish Perspectives, redigerad av mig tillsammans med professor H. Russel Botman vid Stellenbosch universitet, Sydafrika.

Det forskarsamarbetet ledde mig in ett nytt: South-Africa - Sweden Systems to Systems Research Cooperation (2004-2007). Inom detta publicerades två volymer, båda 2007. Mina texter i dem behandlar Human Dignity and Gender Equality : Reflections on Concepts and Ideals of Human Rights and Democracy in Sweden and South Africa och Values in Swedish Education – Struggles and Tensions over Directions concerning Democracy, Gender and Diversity.

År 2002 och 2004 var jag Visiting Professor vid Faculty of Theology, Stellenbosch University, Stellenbosch, Sydafrika. Där liksom vid University of the Western Cape, Belville, Sydafrika har jag sedan som gäst återkommande undervisat och medverkat med föreläsningar i olika konferenser. Vid Karlstad universitet var jag verksam som gästprofessor i Religionsvetenskap under åren 2009 - 2011. 

Flera av de doktorander som jag har handlett har forskat inom området värdegrundsfrågor i skolan och pedagogiska frågeställningar. Eftersom jag disputerat inom etik, med särskild inriktning på feministisk etik och teologi, har jag också handlett doktorander med frågeställningar inom det fältet. Under en termin handledde jag två sydafrikanska doktorander med inriktning mot mänskliga rättigheter som gästade Sverige. Jag var biträdande handledare till en doktorand som arbetade med frågeställningar av medicinskt-etiskt slag. Just nu handleder jag doktorander vid Umeå universitet och Göteborgs universitet. Religionsdidaktik, samisk konfirmation och rum för lärande är deras respektive områden.

Under åren 2009 – 2015 har jag handlett en doktorand anknuten till den nationella forskarskolan Graduate School on Education and Sustainable Development (GRESD), där jag också deltagit i styrelsearbetet. Denna nationella forskarskola i utbildning och hållbar utveckling har skett i samarbete med andra universitet i Sverige. I oktober 2012 hade vi i Umeå ansvar för den internationella konferensen Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable Development opening up research dialogues.

Apropå samarbeten har jag som opponent och/eller ledamot av betygsnämnder medverkat vid disputationer vid Lund, Uppsala, Stockholm, Karlstad, Örebro och givetvis också Umeå universitet. Utanför Sveriges gränser har jag gjort detsamma vid Menighedsfakulteten, Oslo, och Stavanger universitet, Norge; Antioch University, USA; samt University of Cape Town, Kapstaden, Sydafrika. 

Inom forskarutbildning har jag de senaste åren främst arbetat med frågor som rör själva forskningsprocessen och dess olika faser. Det har bland annat skett i samarbete med Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU), Umeå universitet och forskarskolan Religion, Values and Society (RVS), Oslo. Forskningsetik hör också till det jag har arbetat med inom forskarutbildning. Inom grundutbildningsområdet medverkar jag oftast med föreläsningar rörande yrkesetik och vidare med frågor om pedagogers ansvar för barns livsfrågor inom lärarutbildning. Inom området feministisk etik har jag haft forskningsanslag bland annat från dåvarande Forskningsrådsnämnden (FRN) inte minst för mitt avhandlingsarbete 1995-1999.

Min avhandling bär titeln: Först när vi får ansikten – ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi (1999). Jag anordnade också med stöd från FRN och Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) konferensen Gender and Diversity – complexities and theoretical problems år 2000, där professor Iris Marion Young, University of Chicago var huvudtalare. I anslutning till hennes besök kom boken Att kasta tjejkast ut.

Till mina uppdrag hör att leda högre seminarier. Sedan 2007 leder jag ett seminarium med deltagare från olika fakulteter vid Umeå universitet med inriktning på genus och utbildning. Från och med hösten 2015 leder jag därtill seminarier med utbildningsvetenskaplig inriktning, arrangerade av Lärarhögskolan, Umeå universitet.
Vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap ansvarar jag för vår förskoleforskning. Bland mina övriga uppdrag kan nämnas att jag är suppleant i vår regionala etikprövningsnämnd.

Mitt arbete som professor i pedagogiskt arbete med inriktning på värdegrund, genus och kulturell mångfald är utvecklingsbart i olika riktningar. Mina samarbeten med sydafrikanska kollegor sedan 1999-2000 har haft ett starkt inflytande på inriktningen.

Mina forskningsintressen har färgats av sydafrikansk diskussion om demokrati och mänskliga rättigheter samt stimulerat mitt intresse för postkolonial teori och försoning. I min senaste bok In search of human dignity manifesteras dessa intressen tillika med mitt intresse för genusteori – allt centrerat mot en diskussion om människovärde med relevans för samtida utbildning då frågor om pedagogiska ideal på nytt behöver formuleras. Kan människovärde/människans värdighet (human dignity) då vara viktigt att hävda?

Vidare, genom handledning och forskarutbildning har mitt intresse för och kunskap om forskningsprocesser fördjupats. Engagemanget i forskarskolan i utbildning och hållbar utveckling, GRESD, har tillsammans med min bakgrund inom religionsvetenskap och teologi lett fram till det intresse som kommer till uttryck i studiet av existentiella aspekter inom området Barn, hållbarhet och hopp.

Mera information om mina publiceringar finns i bibliotekskatalogen LIBRIS.

Pågående forskningsprojekt

2015-2017: Vad kan man lära sig i etik? Skilda konceptioner av etisk kompetens för undervisning i en obligatorisk skola. Samarbete med Göteborgs universitet. Projektledare: Docent Christina Osbeck. Finansiär: Utbildningsrådet (VR), Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK).
2014-2016: Genuskonstruktioner i internationell religionsdidaktisk forskning. Projektansvarig: Karin Sporre. Finansiär: Lärarhögskolan, Umeå universitet.
2015–2018: Barn, hållbarhet och hopp. Projektansvarig: Karin Sporre. Finansierat via medel från Umeå universitet.

Styrelseuppdrag

 • Board of Trustees, International Seminar on Religious Education and Values. Ordförande i Programme Committee, 2012–tills vidare.
 • Styrelsen för forskarskolan RVS, Religion, Values and Society, 2012–tills vidare.
 • Styrelsen för Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/-pedagogisk forskning, 2013–tills vidare.
 • Styrelsen för forskarskolan Nationella forskarskolan i utbildning och hållbar utveckling (GRESD), 2009–2012.
 • Styrelsen för Life and Peace Institute, Uppsala, 2008–2012.
 • Lärarhögskolans forskningskommitté, Umeå universitet, 2012–2015.

Opublicerade konferenspapers

 • Religions in school and in RE – recent value conflicts in Sweden, ENRECA-conference, Göteborgs universitet, 21-23 maj 2013.
 • Gender in research on religious education and values formation/education, ISREV XIX, S:t John University, York, England, 27 juli – 1 aug 2014.
 • Some are valued, others not. Konferens-tema: Theology on the edge, Stellenbosch University, Stellenbosch, Sydafrika, 3-5 september, 2014.
 • Children, sustainability and hope. Existential and educational perspectives from a Swedish horizon,
 • Konferens-tema: Surprised (anew) by the Mystery of Hope, University of the Western Cape, Belville, Sydafrika, 13 mars 2015.
 • Osbeck, Franck, LIlja, Sporre och Tykesson: What May be Learnt in Ethics? Varieties of Conceptions of Ethical Competence to be Taught in Compulsory School, Nordisk fagdidaktisk konferens (NoFa5), Helsinki, 27-29 maj 2015.

Manus under granskning (i review-process)

Global Responsibilities and Ethics Education: To Be Assessed and If So How? In Olof Franck and Annika Liljeskog (redaktörer).

Examina

 • Filosofie kandidatexamen/Biträdande psykologexamen, Stockholm universitet, 1976
 • Högskoleexamen Religionsvetenskaplig linje, Uppsala universitet, 1984
 • Filosofie magisterexamen, Lunds universitet, 1996
 • Teologie doktorsexamen, Lunds universitet, 1999
 • Docent i etik, Lunds universitet, 2005

Anställningar

 • Professor i pedagogiskt arbete med inriktning på värdegrund, genus, och kulturell mångfald vid Umeå universitet, Umeå från 20090701
 • Gästprofessor i Religionsvetenskap, Karlstad universitet, 20090701 – 20111231
 • Forskningslektor i pedagogiskt arbete med inriktning på värdegrund, genus och kulturell mångfald, Umeå universitet, Umeå, 20060515 – 20090630
 • Universitetslektor i etik, Högskolan Dalarna, Falun, 19991101-20060514
 • Doktorandtjänst i etik vid Teologiska institutionen, Lund, 19950101-19991031
 • Lärare i kristendomens historia, Teologiska Seminariet, Lidingö 19870701-19941231
 • Informationssekreterare i Svenska Missionsförbundet (SMF) och Svenska Missionsförbundets Ungdom, Stockholm, 19850815-19870630
 • Biträdande generalsekreterare vid Svensk Ekumeniska Nämnden, Stockholm, 19840315-19850815
 • Projektsekreterare i studie- och forskningsprojektet "Parakyrkligt", Svenska Missions-förbundet, Uppsala, 19830101-19840314
 • Handläggartjänst vid Ekumeniska U-veckan, Uppsala, 19800201-19821231
 • Folkhögskollärare vid Svenska Missionsförbundets ledarinstitut, Lidingö/Karlskoga folkhögskola, 19760701-19770630
 • Ungdomsinstruktör i Högdalskyrkan, Högdalen, 19750815-19760630
 • Ungdomsledare i Malmö missionsförsamling, Malmö, 19710901-19720831

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Osbeck, Christina
Franck, Olof
Lilja, Annika; et al.

Possible competences to be aimed at in ethics education: ethical competences highlighted in educational research journals
Journal of Beliefs and Values, 39(2): 195-208

2018

Hämta

Osbeck, Christina
Sporre, Karin
Skeie, Geir

The RE classroom as a safe public space: critical perspectives on dialouge, demands for respect, and nuanced religious education

2017

-

Manni, Annika
Sporre, Karin
Ottander, Christina

Emotions and values: a case study of meaning-making in ESE
Environmental Education Research, 23(4): 451-464

2017

Hämta

Lilja, Annika
Franck, Olof
Osbeck, Christina; et al.

Ethical competence: a comparison between the Swedish and the Icelandic curricula and some teachers’ views
Education 3-13

2017

Hämta

Manni, Annika
Ottander, Christina
Sporre, Karin

Young students’ aesthetic experiences and meaning making processes in an outdoor environmental school practice
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 17(2): 108-121

2017

-

Sporre, Karin

Global responsibilities and ethics education: to be assessed and if so how?

2017

-

Sporre, Karin

Ethical concepts and the public sphere – according to 12 year old pupils

2016

-

Sporre, Karin
Franck, Olof

Ethical competence and understandings of ethics in curricula from Namibia, South Africa, USA and Canada

2016

-

Schihalejev, Olga
Sporre, Karin
Skeie, Geir; et al.

Shifting Borders in Religious Education
Theological Journal, 69(1): 3-8

2016

-

Sporre, Karin

Testing ethics - what may be asked? Conceptions of ethics behind test questions

2016

-