Ny rapport om Läslyftet från en fallstudie av åtta läslyftsgrupper i grundskolan

[2018-09-07] Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, Centrum för utvärderingsforskning (UCER), presenterar en ny rapport om Läslyftet. Utvärderingen görs på uppdrag av Skolverket.

Föreliggande rapport är den sjätte i en serie rapporter som presenterats inom ramen för den nationella utvärderingen av Läslyftet. Utvärderingen, som genomförs på upp­drag av Skolverket, undersöker om Läslyftet lett till önskade effekter på kollegialt lärande och lärarnas undervisning för språk-, läs- och skrivutveckling och söker förklaringar till resultaten. Ut­värderingen genomförs av en grupp forskare vid tillämpad utbildningsvetenskap. Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet, tillsammans med forskare vid Göteborgs, Karlstads och Oslo universi­tet.

I den här rapporten redovisas Läslyftets avtryck och effekter i olika läslyftsgrupper med skilda förutsättningar. Rapporten återger en fallstudie av åtta fall, varav sju fall är läslyftsgrupper vid olika grundskolor och ett fall en kommuns alla lärare i förskoleklass. Rapporten visar bland annat att Läslyftet gav de deltagande lärarna ökad kunskap om hur de kan arbeta med texter i undervisningen, samt nya insikter om textsamtalens betydelse för att ta tillvara elevernas egna erfarenheter och kunskaper och öka deras motivation och lärande. Läslyftet gav också ökad kunskap om hur lärarna kan arbeta med elevers ord- och begreppsförståelse, och inspiration till arbetssätt som stöttar eleverna och utmanar deras tänkande. Fortbildningen gav lärarna mer insikter och kunskaper om läsning än om skrivande.

Effekterna på de deltagande lärarnas undervisning varierar stort; från knappt någon förändring alls till förfining av tidigare arbetssätt eller helt nya arbetssätt. I vissa fall har Läslyftet förstärkt eller bekräftat metoder och arbetssätt som lärarna redan kände till och använde. Vissa lärare har återgått till sina tidigare undervisningsrutiner efter Läslyftet eftersom förändringar i undervisningen kräver för mycket tid och för att rutinerna utgör en trygghet. Rapporten visar att Läslyftets effekter på undervisning och kollegialt lärande påverkas av de förutsättningar som skapats för deltagarna, men också på lärarnas tidigare kunskaper och inställning till Läslyftet.

Rapportens underlag är kvalitativa intervjuer med deltagare i Läslyftet kompletterat med forskarnas observationer av kollegiala samtal och lektionsbesök. Rapporten har skrivits av Katarina Kärnebro och Sara Carlbaum, båda vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, UCER.

Kort information om den nationella utvärderingen av Läslyftet finns på institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap:s hemsida där också denna rapport och övriga rapporter kan laddas ner:

http://www.edusci.umu.se/forskning/utvardering/pagaende-forskningsprojekt---utvardering/utvarderingen-av-laslyftets-huvudomgang/

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid293085