Beteendevetenskapliga mätningar

Inom ämnesområdet beteendevetenskapliga mätningar bedrivs utbildning samt forsknings- och utvecklingsprojekt. Det är ett mångdisciplinärt kunskapsområde, med inriktning mot mätningars kvalitet.

I dagens samhälle är olika typer av mätningar vanliga. Mätningar sker i skolan, på arbetsplatsen, inom sjukvården, i idrottsliga och i många andra sammanhang. Vanligtvis handlar det om enkäter, prov och tester men även intervjuer och olika former av bedömningar av såväl beteenden som teoretiska och praktiska kunskaper är vanligt förekommande.

Mätningens syfte är vanligtvis att diagnostisera, examinera eller rangordna individer för att få information som kan användas för olika typer av aktiviteter eller beslut. För att dessa aktiviteter och beslut ska bli så bra som möjligt är det viktigt att mätningen ger relevant och tillförlitlig information. Det är inte tillräckligt att mätinstrumentet i sig håller hög kvalitet, instrumentet måste även användas och tolkas utifrån olika kvalitetskrav.

Ju högre konsekvenser mätningen får för individen eller för den som använder resultatet, desto större blir dessa kvalitetskrav. Ämnet beteendevetenskapliga mätningar handlar om hur relevanta och tillförlitliga instrument konstrueras och används inom olika områden i samhället. Övergripande frågor rör varför en mätning genomförs, hur den genomförs, hur mätningen fungerar och vilka konsekvenser den får för individer, grupper och samhälle.

Flera projekt med genomförs med inriktning mot beteendevetenskapliga mätningar. Ett exempel är högskoleprovet som används för urval till högre utbildning. Ett annat projekt är nationella kursprov i matematik. Vi genomför även forskning inriktad på körkortsprövning, antagning till högre utbildning, bedömningar i högskolan, datorbaserade prov och andra generella mätteoretiska frågor.