Symposium, Creative Learning Cultures........ On-Line!

Den 21-22 september besöktes Umeå av flertalet internationella forskare inom området IT och Lärande - symposiet har titeln Creative Learning Cultures – Educational Innovations in a Web 2.0 World och arrangerades av IML / TUV. Flera presentationer finns tillgängliga på nätet

Bringing People together. Rektor Lena Gustavsson inledde symposiet med att bland annat betona Umeå Universitets uppdrag att utgöra en lärande miljö – på Campus och On-line – för hela norra regionen. Prefekt Gunnar Schedin (TUV) tackar professor Isa Jahnke för sitt engagemang att organisera symposiet och genom detta sammanföra lärare och forskare från världens olika hörn. Se Introduktionen

Keynote speaker Georg Siemens (Kanada) presenterade under rubriken,“Learner self-organization in complex knowledge settings” sina reflektioner kring “Can learners be trusted to account for their own learning” … reflektioner kring hur studerande organiserar sitt lärande där reella och virtuella miljöer utanför skola och universitet spelar en allt större roll. Se hela presentationen Del 1 Respektive Del 2... och del 3

Gerhard Fischer (Professor, USA) presenterade “Meta-Design and Social Creativity: Foundations for Cultures of Participation”. Fisher diskuterade transformationen från skollärande till Livslångt lärande, från konsumenter av till aktiva deltagare som en kulturell förändring. Fischer lyfte också frågan huruvida undervisningstraditionen i våra universitet stödjer hållbart livslångt lärande eller ej.Se hela presentationen

(Obs - Isas korta inledande  introduktioner av Gerhard och Barbara saknar ljud)

Barbara Wasson (Professor, Norge) reflekterade kring temat, “Assessment in the Digital Age”. och belyste frågor kring bedömning av lärande, summativa bedömningar, och bedömning för lärande, formativ bedömning. Barbara Wasson delade med sig erfarenheter av två projekt där Peer-assessment fungerat som formativ bedömningsform.
Se hela presentationen

Claudia Bremer (Tyskland) presenterade sitt arbete kring “Innovations around e-learning at universities”.Presentationen fokuserade frågan hur man sprider e-learning I en lärande organisation, relaterat till motivation och support. Bremer delade med sig av sina erfarenheter från ett framgångsrik strategi i Framkfurt att sprida e-learning som metod för undervisning.
Se hela presentationen

Kirsten Drotner (Professor, Danmark) presenterade tankar kring nya vägar til lärande under rubriken: “Inroads on Outreach: ICT-enabled tools or situated modes of communication in out-of-school contexts?”. Drotner reflekterade kring det avstånd mellan industrisamhället och informationssamhället i relation till lärande. Hon menar att skolan i dag inte är huvudarenan för ungas lärprocesser och hon förslår ett mer holistiskt sätt att se på lärande.

Thomas Herrmann (Professor, Tysklnad) presenterade sina erfarenheter av: “Collaborative design, reflection and learning for and with socio-technical processes” Herrman beskrev modellen STWT - Socaio-technical Walkthrough som en sätt att skapa socio-teknisk design. STWT har bland annat hjälpt studenter att skapa sina egna designer för lärande, samarbete och kunskapsdelning över nätet.

Sean P. Goggins (Professor, USA): “Group Awareness, Group Informatics & CSCL@Work”. Presenterade sin forskning kring on-line interaktion och metoder för att hitta de personer som är ”mitten” av nätverket, för att identifiera likasinnade i en större grupp, hur observerar man on-line lärande mm
Se hela presentationen

Pål Aarsand (Sverige): Presenterade sin forskning kring unga, interaktion och dataspel, under rubriken: “Playing in and across sites: competent usage of digital games in children’s everyday life” . Utifrån videoinspelningar har barns interaktion i den reella och virtuella världen studerats. Aastrand visade bland annat på hur barnens spelande och spelkompetens även påverkar social interaktion på skolgården Se hela presentationen

Jennifer Masters (Australien): Presenterade erfarenheter från projektet – “The Lodden-Mallee Cybersafety Project: A community initiative to nurture ethical digital citizenship”. Undersökningen fokuserade ungas användning av och sociala interaktioner på internet. Se hela presentationen

Swapna Kumar (Professor, USA): “Implementing online instruction for lifelong learning: Iterative program design” . Presenterade erfarenheter från sk Praktiknära Forskarutbildning on-line – för att möjliggöra för den studerande att vara kvar I sin praktik och lär av och återkoppla kompetenser till skolkontexten. Studien fokuserade bland annat design för att stödja vetenskaplig skolning likväl som social interaktion inom studiegruppen.