Forsknings- och utvecklingsarbete

I samband med konstruktionen av högskoleprovet förekommer ett omfattande uppföljnings- och forskningsarbete. Varje genomfört prov följs upp avseende eventuella förändringar i provdeltagargruppen och resultat för olika undergrupper av provdeltagare. I synnerhet har många studier genomförts avseende resultatskillnader mellan kvinnor och män.

Det är tillåtet att genomföra högskoleprovet hur många gånger som helst och vid flera provresultat är det alltid det bästa resultatet som gäller. Denna regel har lett till att ett flertal studier har genomförts av effekterna av upprepat provdeltagande och av vilka som utnyttjar möjligheten att göra provet flera gånger. De studier som genomförs rapporteras fortlöpande i serien Pm-serien och rapporter skrivna på engelska publiceras i Em-serien.

En mycket viktig del vid konstruktionen av högskoleprovet är utprövning av nya provuppgifter, som sker i samband med det reguljära provtillfället. Utfallet av varje delprov och varje provuppgift analyseras i relation till utprövningsresultaten och olika modeller för att så exakt som möjligt förutsäga reguljära resultat prövas och jämförs. Högskoleprovet utarbetas och sammanställs enligt den klassiska testteorin, men studier pågår för undersöka om den moderna testteorin Item Response Theory (IRT) kan tillföra ytterligare information om provets kvalitet.

Sedan 2006 har ett omfattande utvecklingsarbete av Högskoleprovet bedrivits. Målsättningen har varit att göra provet mer effektivt genom en utökning av antalet uppgifter, förbättra provets prognosförmåga genom en utökning av antalet uppgifter och delprov med kvantitativt innehåll samt göra provet mer flexibelt genom att skapa en jämn fördelning mellan antalet kvantitativa och verbala uppgifter som möjliggör separata normeringar.

I utvecklingsarbetet ingick, förutom att utveckla nya kvantitativa delprov, även att utarbeta komplement till delprovet ORD, som har kritiserats på grund av sin stora vikt i provet. Resultatet av utvecklingsarbetet har blivit tre nya delprov, ett verbalt och två kvantitativa samt modifiering av delproven LÄS och DTK. Från och med hösten 2011 består provet av totalt 160 uppgifter, 80 verbala och 80 kvantitativa.

För mer information om det nya provet


Inom ramen för utvecklingsarbetet pågår även utveckling av modell för normering av det nya provet. Under det senaste året har även nya metoder för rapportering av provresultaten till provdeltagarna utvecklats.

Publikationer i PM-serien 

Publikationer i EM-serien 

Internationellt vetenskapligt råd

Till högskoleprovet har knutits ett internationellt vetenskapligt råd. I rådet ingår följande personer:

Professor Michal Beller, Israeli National Authority for Measurement and Evaluation in Education, Israel

Professor Ronald Hambleton, University of Massachusetts Amherst, USA

FD John Mazzeo, Educational Testing Service, USA

Docent Marie Wiberg, Umeå universitet, Sverige

Docent Christina Wikström, Umeå universitet, Sverige


Sidansvarig: Sebastian Bardt

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Projektledare/
Vetenskaplig ledare
Per- Erik Lyrén
per-erik.lyren@umu.se