Bolognaprojektet

Detta forskningsprojekt genomförs 2005-2007 och det fokuserar effekterna av Bolognaprocessen. Närmare bestämt konsekvenserna av att poäng- och betygssystemet European Credit Transfer System, ECTS, införs i den svenska högskolan.

Syftet med projektet är att analysera.:

  • mättekniska frågeställningar avseende ECTS-systemet och det nuvarande målrelaterade betygssystemet,
  • metoder och modeller för att åstadkomma en flergradig skala i ett målrelaterat system (ex. en 7-gradig skala),
  • de pedagogiska konsekvenserna av att ECTS införs som ett obligatoriskt inslag i den svenska högskolan, samt
  • högskolelärarnas kompetensutveckling avseende användandet av ECTS-systemets poängsättning och betygsskala.

Vad innebär bolognaprocessen?

1999 undertecknade ett trettiotal europeiska länder den så kallade bolognadeklarationen för att stärka det inomeuropeiska samarbetet på högskolenivån. Den arbetsprocess som har följt, för att genomföra detta samarbetsprojekt, har kommit att kallas för bolognaprocessen.

De övergripande målen är att främja rörlighet, anställningsbarhet samt att främja Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent. De mer detaljerade målen är bland annat att införa ett system med tydliga och jämförbara examina, ett system som huvudsakligen består av två utbildningsnivåer samt ett poäng- och betygssystem.

Detta samarbete innebär, bland annat, att de deltagande ländernas högskolor skall införa ett internationellt jämförbart poäng- och betygssystem, European Credit Transfer System, ECTS.

De deltagande länderna har förbundit sig att långsiktigt verka för att systemen för högre utbildning i Europa skall bli enklare att förstå för studenter och övriga från andra länder. Dessa systemförändringar skall vara klara till år 2010. I Berlin i september, 2003, enades länderna om att ECTS-systemet skall införas 2005. I Sverige har man beslutat att arbetet med att införa ECTS-poäng och -betyg skall var påbörjat senast 2005. Systemet skall vara helt infört från och med 1 juli, 2007.

Kontaktperson: Kent Löfgren