Beteendevetenskapliga mätningar – om bedömning av kunskaper, färdigheter, egenskaper

Mätning och bedömning av kunskaper, färdigheter och andra egenskaper sker både inom och utom utbildningsväsendet, och utformningen och användningen av dessa mätningar har ofta stor betydelse för såväl individ som samhälle. Centrala frågeställningar i vår forskning handlar därför om mätningars och bedömningars kvalitet, rättvisa och konsekvenser. Vad är det egentligen vi mäter, hur påverkas mätresultaten av olika faktorer och hur kan resultaten av olika mätningar och bedömningar tolkas och användas?

Med dessa övergripande frågeställningar som utgångspunkt har våra forskningsprojekt olika tillämpningsområden, såsom skolans betygssystem, provutveckling, urval till högre utbildning, och betydelsen av icke-kognitiva variabler, exempelvis motivation och attityder. Den forskning som bedrivs handlar exempelvis om hur skolans prov och betyg påverkar elever, lärare och undervisningen som sker, hur bra mätinstrument utformas och hur en rättvis antagning till utbildningar kan se ut, hur mätningars resultat påverkas av individers olika bakgrund och egenskaper, och om nationella utvärderingar och internationella studier av elevers kunskaper verkligen uppfyller avsedda syften. 

Vid institutionen finns en unik bakgrund och bred kompetens inom fältet beteendevetenskapliga mätningar, framförallt genom ett långvarigt utvecklings- och forskningsarbete som rör storskaliga prov som Högskoleprovet och skolans nationella prov.
Flera av våra projekt har en tydlig tvärvetenskaplig prägel, med inslag av såväl pedagogik, psykologi som psykometri.

Forskningsprofilens centrala frågeställningar är av stor relevans för stora delar av det utbildningsvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga fältet, nationellt såväl som internationellt, och bidrar utöver empiriska resultat med såväl teoribildning som metodologisk utveckling för analys av storskaliga data.

Läs mer om våra pågående forskningsprojektLäs mer om vår forskarutbildning

Kontaktperson: Eva Rolfsman