Forskningsområdet interaktiva medier och lärande (IML)

Utvecklingen av interaktiva medier har sedan mitten på 1990-talet inverkat på samhället, människans vardag och hennes förutsättningar för lärande. Initialt beskrevs den informationstekniska utvecklingen som en teknisk revolution och nätmiljön var då främst en plats för passiv innehållskonsumtion. I dag står de sociala dimensionerna i centrum för uppmärksamheten och utvecklingen beskrivs allt oftare som en social revolution som möjliggjorts av en teknisk evolution.

Vi ser hur människor i samspel med interaktiva medier bidrar till dynamiska arenor för social interaktion, användargenererat innehåll och tjänster. Makten över innehållsproduktionen genomgår en decentralisering. Det skapas också förändrade maktrelationer mellan identitetsmarkörerna generation, kön, etnicitet, klass, religion och funktionsdugligheter. Nya mönster för informationsgenerering, kommunikation och samarbete etableras, inte bara lokalt och nationellt utan också globalt.

Sammantaget väcker detta frågor inom en rad områden, exempelvis teknik, makt, etik, informationsvalidering, äganderätt och identitetskonstruktion. Det väcker dessutom särskilda frågor om samtidens förutsättningar för lärande. Hur, var och när lär vi oss i dag? Hur skapas en utbildningsinfrastruktur som stödjer lärande? Vilka resurser behövs för en optimal virtuell lärmiljö? Vad pågår inom den unga nätkulturen? Hur samverkar nätkulturer med individens förutsättningar för lärande?

För att problematisera samspelet mellan teknik, kultur och sociala strukturer och för att förstå vad det betyder för individens och samtidens lärandeprocesser behöver det informationstekniska (IT) perspektivet kompletteras med en kritisk och social dimension. Därför förespråkar vi ett socioteknologiskt förhållningssätt till interaktiva medier och lärande. Det betyder att forskningen till stor del kretsar kring samspelet mellan teknik, vardagspraktik, sociala strukturer och lärande - formellt såväl som informellt.

Forskningen inom området interaktiva medier och lärande vid institutionen är indelat i tre delområden: Nätkulturer (social interaktion, diskriminerande praktiker och ungas identitetsarbete står i fokus), Utbildningsinfrastruktur (infrastruktur och tekniska aspekter är utgångspunkt) och IT och Didaktik (didaktiska frågor kopplat till IT studeras).

Förutom arbetet inom de ovan beskrivna delområdena, sker samverkan med andra institutioner inom ramen för “IKT, medier och lärande (ICTML)” som är en institutionsövergripande forskningsplattform vilken innefattar ett antal forskare från olika institutioner vid Umeå universitetet och som leds och koordineras från avdelningen för interaktiva medier och lärande (IML) vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV).