Förskola och fritidshem – organisation, demokrati och hållbarhet

Centrala frågor för svenska förskolor och fritidshem är hur dessa verksamheter möter avgörande utmaningar inför framtiden. I förskolan och fritidshemmet samverkar organisation och innehåll vilket tydliggörs i den pedagogiska verksamhet som dagligen gestaltas.

För forskningen om förskola och fritidshem vid institutionen är den övergripande frågeställningen: Hur kan svenska förskolor och fritidshem utvecklas och organiseras så att den pedagogiska verksamheten tar till vara barns initiativkraft och förmågor, samtidigt som förskolan och fritidshemmet bidrar till demokratisk och hållbar samhällsutveckling?

Frågor om ett demokratiskt arbetssätt samt hur en hållbar framtidsutveckling kan möjliggöras genom förskolans och fritidshemmets pedagogiska arbete kan handla om genusfrågor, om barns inflytande över verksamheten och hur det pedagogiska arbetet respekterar barns föreställningar och världsbild.

  • Hur uppfattar barnen framtiden?
  • Vad tänker de i mötet med naturvetenskap?
  • Hur kan de få inflytande över sin vardag?
  • Vad spelar språket för roll i lärandet?

Dessa frågor är exempel på områden som studeras i forskningsmiljön RECEUM, vilket står för Research in Early Childhood Education, Umeå University. Med namnet knyts an till internationell forskning om barn från noll år upp till tio-års ålder, som ofta innefattas i forskningsfältet Early Childhood Education and Care, ECEC.   
 

RECEUM – en forskningsmiljö
 

I RECEUM-miljön forskar universitetslektorerna Kenneth Ekström, Carina Hjelmér och Anna Lindqvist. Miljön leds av professor Karin Sporre.

I bild: Karin Sporre, Kenneth Ekström, Carina Hjelmér och Anna Lindqvist. Fotograf: Camilla Hällgren
I bild: Karin Sporre, Kenneth Ekström, Carina Hjelmér och Anna Lindqvist. Fotograf: Camilla Hällgren

I miljön finns också två doktorander Leif Marklund och Maria Norqvist.

Bland forskare medverkar Birgit AnderssonAnnika ManniAnna NorbergAnna Olausson och Anna Rantala tillika med fil.mag. Helena Rosqvist i forskningsmiljön. 

I ett forskningsprojekt vid Institutionen för språkstudier om förskola och språkutveckling medverkar universitetslektor Katarina Kärnebro, TUV. Kärnebro deltar också i Skolverkets utvärdering av Lärarlyftet för förskolan. 

Vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har tidigare följande disputerat med inriktning förskola: Farhana Borg (2017), Anna Rantala (2016), Karin Engdahl (2014), Anna Olausson (2012), Charlotta Edström (2010) och Kenneth Ekströmn (2007). En licentiat-avhandling försvarades 2014 av Annika Eriksson.

Pågående projekt
 

Intervjustudie med förskollärare på förskolor som i begränsad omfattning arbetar med naturvetenskap

I projektet som är en fortsättning ett tidigare VR-projekt studerar universitetslektor Kenneth Ekström föreställningar om naturvetenskap i förskolan samt hinder och möjligheter för att utveckla det förskoledidaktiska arbetet med naturvetenskap i förskolan.
Läs mer

Demokratifostran för kompetenta barn? En etnografisk studie i olika förskolor

I projektet studeras förskolans demokratifostran i tre olika lokala områden. Intresset riktas mot såväl verksamhetens innehåll och arbetssätt som barnens egna försök att aktivt påverka sin vardag i förskolan. Forskningen genomförs av universitetslektor Carina Hjelmér.
Läs mer

Barn, hållbarhet och hopp. Livsfrågor och etik

I projektet undersöks barns tankar och föreställningar om hållbarhetsfrågor och perspektiv på framtiden. Jämförelser sker med barns uppfattningar från 1970-talet och framåt. Forskare i projektet är professor Karin Sporre.
Läs mer

Därutöver medverkar forskarna ovan i följande andra forskningsprojekt:


Kenneth Ekström: Gränsland, broar och passageriter. Att förstå barns vägar till lärande från förskola till skola. Finansiär: Vetenskapsrådet, 2011 – 2015. Samt: Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap. Finansiär: Vetenskapsrådet, 2011-2014. Ett projekt under avslutande.

Carina Hjelmér: Pedagogik, arbetsmiljö och hälsa i förskolan. Finansiär: AFA Försäkring, 2015-2017.

Karin Sporre: Vad kan man lära sig i etik? Skilda konceptioner av etisk kompetens för undervisning i en obligatorisk skola. Finansiär: Vetenskapsrådet. 2015-2018.
 

Samverkan vid universitetet - seminarier

I samarbete med andra forskare med inriktning mot förskola vid Umeå universitet bedrivs en seminarieverksamhet som samordnas av professor Karin Sporre. Härigenom skapas en mötesplats för intresserade forskare med särskilt intresse för förskola, dess personal och barn.

Kontaktperson: Karin Sporre.

Samverkan med Skolverket

För Skolverkets räkning bevakar forskningsmiljön RECEUM svensk och internationell forskning om förskolan. I bevakningsuppdraget ingår att skriva sammanställningar som regelbundet publiceras på Skolverkets hemsida. Forskarna Kenneth Ekström, Carina Hjelmér, Katarina Kärnebro, Anna Lindqvist, Annika Manni och Karin Sporre skriver dessa översikter – och följer gemensamt forskningsfältets utveckling.

Rapport 1: Förskolor har en utvecklad undervisning i naturkunskap,
av Kenneth Ekström.

Rapport 2: Kritik mot standardiserade program för bedömning i förskolan, av Carina Helmér.

Rapport 3: Vuxnas engagemang avgörande för barns kunskap om hållbar utveckling, av Annika Manni.

Rapport 4: Professionell kultur vidgar vyerna i förskolan, av Anna Lindqvist.

Rapport 5: Barns inflytande i utvärdering och dokumentation i förskolan, av Carina Hjelmér.

Rapport 6: Viktigt att skapa stimulerande läsmiljöer i förskolan, av Katarina Kärnebro.

Rapport 7: Dans utmanar genusuppfattningar i förskolan, av Anna Lindqvist.

Rapport 8: Demokratifostran i förskolan – för individen eller kollektivet?, av Carina Hjelmér.

Rapport 9: Förskolans uppdrag att fostra barn, av Anna Rantala.

Forskarna Kenneth Ekström, Carina Hjelmér, Katarina Kärnebro, Anna Lindqvist, Annika Manni och Karin Sporre
I bild: Carina Hjelmér, Annika Manni, Anna Lindqvist, Kenneth Ekström, Karin Sporre och Katarina Kärnebro. Fotograf: Andreas Olsson

Samverkan och internationella nätverk 

Sedan 2013 har universitetslektor Anna Olausson i samverkan med Umeå kommun utvecklat ett kompetenscentrum med inriktning på genuspedagogik i förskolan.

Kompetenscentra med genusperspektiv

I ett fyraårigt internationellt samarbetsprojekt finansierat av Marie Curie-fonden som syftar till att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskare som aktivt arbetar med nationella forskningsprojekt inom området Pedagogies of Educational Transition deltar Kenneth Ekström i samarbete med Mälardalens Högskola.

I forskningsnätverket Justice through education in the Nordic countries (JustEd), ett Nordic Centre of Excellence finansierat av NordForsk, ingår Carina Hjelmér och har sedan några år tillbaka samarbetat med nordiska forskare.

I det svenska forskarsamarbetet inom Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/-pedagogisk forskning deltar Karin Sporre i styrelsearbetet sedan 2013. 2012-2016 var Sporre, ledamot i styrelsen för International Seminar on Religious Education and Values med ansvar som ordförande för the Programme Committee. Under samma tidsperiod medverkade Sporre också i styrelsen för den norsk-svenska forskarskolan Religion, Values and Society.

Till Sporres internationella kontakter finns också kontakter med Rhodes University, Grahamstown, Sydafrika. Professor Heila Lotz-Sisitka med kollegor där forskar inom fältet utbildning och hållbarhet. Fördjupat samarbete har inletts inom området etik, hållbarhet och utbildning och under året 2018 planeras utbyten av gästprofessorer. 

Tidigare samarbeten i forskarutbildning

Samarbete i två forskarskolor med inriktning på licentiatexamen ägde rum med Stockholms universitet, Uppsala universitet och Högskolan Dalarna. Inom ramen för dessa fanns också ett nära samarbete mellan Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och professor Monika Vinterek vid Högskolan Dalarna. I dessa samarbeten medverkade universitetslektor Kenneth Ekström och i ett senare skede universitetslektor Carina Hjelmér. 

Tidigare förskoleforskning

Den nuvarande satsningen på förskoleforskning finansierad av Lärarhögskolan Umeå universitet, 2015 – 2018, föregicks av en tidigare satsning 2011 – 2014 med professor Gun-Marie Frånberg som forskningsledare. Fem forskare bedrev studier inom olika fält såsom barnsyn, normkritisk pedagogik, jämställdhet, IT och relations- och identitetsarbete.Läs mer

 


Bild: Karin Sporre