Värdegrund

Värdegrundsfrågor är ett omfattande och komplext forskningsfält som innehåller flera olika perspektiv. I läroplaner för skolväsendet är värdegrundsfrågor ett centralt område. Ett exempel utgörs av demokratiska värden i enlighet med i FN-konventionen om mänskliga rättigheter. Ett annat är jämställdhet, där det framgår att skolan skall sträva mot att bryta traditionella könsmönster både i undervisningen och när det gäller bemötande. Att motverka mobbning är en annan viktig uppgift som skolan måste ta sig an. Inom det fältet måste forskningen breddas men också fördjupas. Mångfald är en annan angelägenhet för skolan att verka för. Värdegrundsfrågorna förändras i relation till samhällsutvecklingen och kunskapen inom forskningsfältet måste därför ständigt utvecklas.

Kontakt: Gun-Marie Frånberg