Till umu.se

Forskning - Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Vid Tillämpad utbildningsvetenskap bedriver vi forskning, forskningsbaserat utvecklingsarbete och utvärdering inom nedanstående områden:

Förskoleforskning

Att barn genom förskolan får goda förutsättningar för att växa och utvecklas är av stor vikt. Forskning om hur detta blir möjligt är därför betydelsefull. Hösten 2015 nystartar forskningen om förskola vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, TUV. Forskningsinriktningen uttrycks med nyckelorden Förskola - organisation, demokrati och hållbarhet.
Läs mer...

Värdegrund

Vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap bedrivs forskning inom flera värdegrundsområden. För närvarande är det forskningsprojektet Invisible Girl som engagerar mest. Det handlar om hur kön, makt och identitet konstrueras socialt. Forskning om mobbning och kränkningar av flickor respektive pojkar samt nätmobbning ur ett kritiskt perspektiv pågår också.
Läs mer...

Interaktiva medier och lärande

För att problematisera samspelet mellan teknik, kultur och sociala strukturer och för att förstå vad det betyder för individen och för samtidens lärandeprocesser har det informationstekniska (IT) perspektivet kompletteras med en social dimension. Detta har skapat en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där forskare och doktorander med olika bakgrund möts och nya synsätt och infallsvinklar uppstår.
Läs mer...

Mätning och bedömning

Inom detta område bedrivs forskning kring små- och storskaliga mätningar samt analys och utvärdering av mätningars konsekvenser för individ, skola och samhälle.
Läs mer...

Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd (UKV)

Forskningsområdet avser unga i skolan och i övergången mellan utbildning och arbete, ungas välfärd och karriärutveckling och involverar ett 20-tal forskare, flertalet från avdelningen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, men även från andandra institutioner och universitet/högskolor.
Läs mer...

Specialpedagogik

Institutionen bedriver forskning inom det specialpedagogiska området vilket rör frågor om specialpedagogers och speciallärares arbetsuppgifter, dyslexi, lärande och undervisning samt övergångar mellan skola och arbete för unga med funktionsnedsättning. Inom de specialpedagogiska frågorna finns ett nordiskt samarbete och institutionens forskare ingår i Umeå universitets specialpedagogiska närverk
Läs mer...

Utvärdering

Vid Umeå Center for Evaluation Research (UCER), Umeå universitet, bedrivs forskning om utvärdering som samhällsfenomen, bl.a. om institutionalisering och konsekvenser av utvärdering och utvärderingssystem. Vidare utvecklas och analyseras metoder för att utveckla utvärderingens praktik. UCER genomför också externa utvärderingsuppdrag till nytta för samhället i stort.
Läs mer...


Sidansvarig: Camilla Hällgren

Utskriftsversion