Forskning - Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Vid Tillämpad utbildningsvetenskap bedriver vi forskning, forskningsbaserat utvecklingsarbete och utvärdering inom nedanstående områden:

Forskning om förskola och fritidshem 

Att barn genom förskola och fritidshem får goda förutsättningar för att växa och utvecklas är av stor vikt. Forskning om hur detta blir möjligt är därför betydelsefull. Vår forskningsinriktning uttrycks med nyckelorden förskola och fritidshem - organisation, demokrati och hållbarhet. Kortfattat används namnet RECEUM – på engelska: Research in Early Childhood Education, Umeå University. 
Läs mer...

Värdegrund

Vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap bedrivs forskning inom flera värdegrundsområden. För närvarande är det forskningsprojektet Invisible Girl som engagerar mest. Det handlar om hur kön, makt och identitet konstrueras socialt. Forskning om mobbning och kränkningar av flickor respektive pojkar samt nätmobbning ur ett kritiskt perspektiv pågår också.
Läs mer...

Interaktiva medier och lärande

För att problematisera samspelet mellan teknik, kultur och sociala strukturer och för att förstå vad det betyder för individen och för samtidens lärandeprocesser har det informationstekniska (IT) perspektivet kompletteras med en social dimension. Detta har skapat en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där forskare och doktorander med olika bakgrund möts och nya synsätt och infallsvinklar uppstår.
Läs mer...

Mätning och bedömning

Mätning och bedömning av kunskaper, färdigheter och andra egenskaper sker både inom och utom utbildningsväsendet, och utformningen och användningen av dessa mätningar har ofta stor betydelse för såväl individ som samhälle. Centrala frågeställningar i vår forskning handlar därför om mätningars och bedömningars kvalitet, rättvisa och konsekvenser.
Läs mer...

Utbildningspolicy och ungas övergångar

Forskningsområdet avser unga i skolan och i övergången mellan utbildning och arbete, ungas välfärd och karriärutveckling och involverar ett 20-tal forskare, flertalet från avdelningen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, men även från andandra institutioner och universitet/högskolor.
Läs mer...

Specialpedagogik

Institutionen bedriver forskning inom det specialpedagogiska området vilket rör frågor om specialpedagogers och speciallärares arbetsuppgifter, dyslexi, lärande och undervisning samt övergångar mellan skola och arbete för unga med funktionsnedsättning. Inom de specialpedagogiska frågorna finns ett nordiskt samarbete och institutionens forskare ingår i Umeå universitets specialpedagogiska närverk
Läs mer...

Utvärdering

Vid Umeå Center for Evaluation Research (UCER), Umeå universitet, bedrivs forskning om utvärdering som samhällsfenomen, bl.a. om institutionalisering och konsekvenser av utvärdering och utvärderingssystem. Vidare utvecklas och analyseras metoder för att utveckla utvärderingens praktik. UCER genomför också externa utvärderingsuppdrag till nytta för samhället i stort.
Läs mer...