Seminarier vid UCER

_______________________________________________________

Vårterminen 2018

_______________________________________________________

Artikelseminarium
På seminariet diskuterar vi utvärdering av de globala hållbarhetsmålen utifrån Åsa Perssons m fl (2016) artikel "Follow-up and Review of the Sustainable Development Goals: Alignment vs. Internalization". Review of European Community & International Environmental Law 25(1),59-68 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12150/full  och Thomas Schwants m fl (2016) korta briefing "Evaluation: a crucial ingredient for SDG success" http://pubs.iied.org/17357IIED/ 
Tid: Onsdag den 28/2 kl 13.00-15.00
Lokal: TUVs nya sammanträdesrum plan 4 Naturvetarhuset.

_______________________________________________________

Artikelseminarium
På seminariet diskuterar vi hur man kan studera och utvärdera offentlig policy utifrån ett policydesign-perspektiv utifrån Michael Howletts artikel "From the 'old' to the 'new' policy design: design thinking beyond markets and collaborative governance" Policy Sciences, 47, 187-207. https://link.springer.com/article/10.1007/s11077-014-9199-0
Tid: Torsdag den 26/4 kl 10.00-12.00
Lokal: TUVs nya sammanträdesrum plan 4 Naturvetarhuset.

_______________________________________________________

Artikelseminarium
På vårens sista seminarium diskuteras frågan om misstro mot externa utvärderingar utifrån  Tracy Wonds (2017) artikel "Trust matters: Distrust in an External Evaluation of a Public Sector Program". International Journal of Public Administration 40(5), 408-415. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01900692.2015.1126732
Tid: Tisdag den 29/5 kl 13.00-15.00
Lokal: TUVs nya sammanträdesrum plan 4 Naturvetarhuset.

_______________________________________________________

Höstterminen 2017

_______________________________________________________

Artikelseminarium
Vi diskuterar Schoenefeld & Jordan (2017) Governing policy evaluation? Towards a new typologyEvaluation 23(3) 274-293

Tid: Den 4:e oktober, kl. 13.15-15.00
Lokal: TUV:s nya sammanträdesrum på plan 4 i Naturvetarhuset

_______________________________________________________

Artikelseminarium
Vi diskuterar House (2017) Evaluation and the Framing of Race , American Journal of Evaluation 38(2) 167-189

Tid: Den 2:a november, kl. 13.15-15.00 
Lokal: TUV:s nya sammanträdesrum på plan 4 i Naturvetarhuset

_______________________________________________________

Hur kan man utvärdera effekter av Matematiklyftet och Läslyftet? Erfarenheter från två nationella utvärderingar
Utvärderare från de båda lyften inleder kort med att presentera syften med satsningarna, de utvärderingsmetoder som använts, hur praktiska utmaningar hanterats och vilka resultat som framkommit. Utvärderingen av Matematiklyftet är avslutad med utvärderingen av Läslyftet pågår så erfarenheter från den senare är begränsade till under pågående utvärdering. Efter korta presentationer diskuterar seminariet a. hur utvärderingarnas resultat kan och har använts och om ”lyften” kan förbättra Sveriges PISA-resultat, b.svårigheter och möjligheter att utvärdera effekter och konsekvenser av nationella satsningar och c. hur utvärderarna kan och bör agera om utvärderingarna (enligt utvärderarna) används selektivt/felaktigt av uppdragsgivare eller intressenter.


Tid: Den 6:e december, kl. 10.15-12.00
Lokal: N230 i Naturvetarhuset

_______________________________________________________

Vårterminen 2017

_______________________________________________________

Artikelseminarium

Under seminariet diskuterar vi Kunseler & Vasileiadous artikel Practising environmental policy evaluation under co-existing evaluation imaginaries, Evaluation, 22 (4), 451-469. (2016)

Tid: Tisdagen den 14/2 kl 13.00-15.00
Lokal: TUV:s nya sammanträdesrum på plan 4 i Naturvetarhuset

_______________________________________________________

Kausalitet i filosofi, politik och utvärdering​

Rolf Sandahl presenterar sin bok Kausalitet i filosofi, politik och utvärdering som han har skrivit tillsammans med Gustav Petersson (Studentlitteratur, 2016). Rolf Sandahl är fil.dr i statsvetenskap och har mångårig erfarenhet av utvärderingsfrågor inom statsförvaltningen.

Boken som presenteras handlar bland annat om hur vi bäst kan ta reda på om offentliga insatser ger avsedda resultat. Svaret på frågan beror på vad vi menar med kausalitet. Detta har filosoferna diskuterat under århundraden och beroende på hur kunskapen ska användas kan vissa aspekter av kausalitet vara mer relevanta att spåra än andra. 

Tid: Onsdagen den 26 /4 kl 13.00-15.00
Lokal: N230 i Naturvetarhuset

_______________________________________________________

Artikelseminairum

Under seminariet diskuterar vi Robert Picciottos artikel Democratic evaluation for the 21 st century, Evaluation, 21(2), 150-166. (2015)

Tid: Onsdag den 18/5 kl 10.00-12.00
Lokal: TUV:s nya sammanträdesrum på plan 4 i Naturvetarhuset

_______________________________________________________

Höstterminen 2016

_______________________________________________________


Forskning om konsekvenser av skolutvärderingar

Lena Lindgren, Agneta Hult, Ulf Lundström, Sara Carlbaum och Anders Hanberger  presenterar och diskuterar sina artiklar i temanumret ”Evaluation in local school governance” (2016) som publicerats i senaste numret av Education Inquiry. Artiklarna har utvecklats inom forskningsprojektet Utvärderingars konsekvenser för skolans praktik.

Tid: Torsdag den 6 /10 kl 14.00-16.00
Lokal: N460, Naturvetarhuset

Till artiklarna

_______________________________________________________

Avhandling om utvärdering och styrning

Filosofie doktor Kettil Nordesjö presenterar och diskuterar sin avhandling Relationen utvärdering styrning – hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. Nordesjö disputerade 2015 i socialt arbete vid Linnéuniversitet, i Växsjö.

Tid: Torsdag den 3/11 kl 13.15-15.00
Lokal: N210, Naturvetarhuset

Till avhandlingen 

_______________________________________________________

Artikelseminarium​ 

Under seminariet diskuterar vi artikeln Audit Culture: Unintended Consequences of Accountability Practices in Evidence-Based Programs (2016) American Journal of Education. Vol.37(3) 326-343.

Tid: Onsdag den 7/12 kl 13.15-15.00

Lokal: TUV:s nya sammanträdesrum vid postfacken på plan 4 i Naturvetarhuset

Artikeln som behandlas vid seminariet
 

_______________________________________________________

Vårterminen 2016

Riksdagen utvärderar - vad, hur och till vilken nytta?
Professor Rune Premfors sammanfattar sin skrift Riksdagen utvärderar - vad, hur och till vilken nytta? och diskuterar den och hur man kan hantera "användningsproblematiken" i riksdagen.
Tid: Tisdag den 16 februari, kl. 13.15-15
Lokal: Samvetet, Samhällsvetarhuset

Riksdagen utvärderar

Att organisera för granskning
Docent Anders Ivarsson Westerberg kommer till Umeå för att berätta om forskningsprojektet Att organisera för granskning.
Tid: Tisdag den 12 april, kl. 13.15-15
Lokal: Samhällsvetarhuset, Samvetet
Mera information

Artikel av Saville Kushner
På seminariet diskuteras Saville Kushners artikel Chasing the McGuffin: Towards the continuing reform of program evaluation (2015)
Ur: Evaluation, 21(2), 204-215.
Kushner diskuterar en reformering av programutvärdering i riktning mot det lokala, samt generaliseringar från små urval och direkta observationer av vad som händer i programmet.
Tid: Onsdag den 11 maj, 13.15-15
Lokal: NV-huset, plan 4, nya sammanträdesrummet
Chasing the McGuffin

Höstterminen 2015

The Skeptical Turn in Evaluation diskuteras av professor Peter Dahler-Larsen. Ett samarrangemang mellan Sociologiska institutionen och Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, UCER.
Tid: Torsdag den 24 september, kl. 13.15-15
Lokal: Sociologiska institutionens sammanträdesrum C304, plan 3 Beteendevetarhuset

Administrationssamhället diskuteras av docent Anders Forsell, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Ett samarrangemang mellan Socialt arbete och Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, UCER.
Tid: Fredag den 25 september, kl. 13.15-15
Lokal: sammanträdesrummet socialt arbete A5 3424 - plan 5 Samhällsvetarhuset

Aspects of institutionalization of evaluation in Finland: Basic, agency, process and change, Evaluation, 21(3) 308-324. Ahonen, P. (2015).
Tid: Torsdag den 22 oktober, kl. 10.15-12
Lokal: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Naturvetarhuset, B-flygel, sammanträdesrum, plan 4.

The use and usability of evaluation outputs: A social practice approach, Evaluation, 18(4), 421-436. Saunder, M. (2012)
Tid: Torsdag den 10 december, kl. 10.15-12
Lokal: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Naturvetarhuset, B-flygel, sammanträdesrum, plan 4.

Vårterminen 2015

Tid: Tisdag 3/3 kl 10.30-12.30
Lokal: Hörsal A, Samhällsvetarhuset
Civilminister Ardalan Shekarabi anordnar ett kunskapsseminarium i samverkan med Centrum för utvärderingsforskning om utvärdering och granskning i styrning av välfärden bortom New Public Management. Medverkande:
Jan-Eric Furubo, Riksrevisionen
Anders Hanberger, Umeå Universitet
Sofia Larsen, Jusek
Helena Linge, LR
Per Molander, ISF

Tid: Torsdag den 9/4 kl 13.00-15.00
Lokal: N 410, Naturvetarhuset
Fil dr Barbro Westlund presenterar och diskuterar sin avhandling "En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser av läsförståelse i grundskolans mellanår".

Tid: Onsdag den 27/5 kl 13.00-15.00
Lokal: TUVs nya sammanträdesrum plan 4 Naturvetahuset (vid postfacken).
Vi diskuterar Bente Bjornholt och Flemming Larsens artikel (2014) “The politics of performance measurement: Evaluation use as mediator for politics”. Tidskrift: “The politics of performance measurement: Evaluation use as mediator for politics”, Evaluation, 20(4), 400-411.

Höstterminen 2014

Tid: onsdag 8/10 13.15-15
Lokal: TUVs sammanträdesrum plan 4 Naturvetarhuset (B)
Bechar & Mero-Jaffe (2014).Who Is Afraid of Evaluation? Ethics in Evaluation Research as a Way to Cope With Excessive Evaluation Anxiety: Insights From a Case Study. American Journal of Evaluation, 35(3) 364-376.

Tid: onsdag 5/11 13.15-15
Lokal: TUVs sammanträdesrum plan 4 Naturvetarhuset (B)
Mathur & Skelcher (2007). Evaluating Democratic Performance: Methodologies for Assessing the Relationship between Network Governance and Citizens. Public Administration Review, 67(2):228-237.

Tid: tisdag 9/12 13.15-15
Lokal: TUVs sammanträdesrum plan 4 Naturvetarhuset (B)
Chouinard (2014). Understanding relationships in culturally complex evaluation contexts, Evaluation, 20(3) 332–347.

Vårterminen 2014

13/2 15.15-17 lokal: TUVs sammanträdesrum plan 4 Naturvetarhuset B
Seminariet diskuterar Hood, C. (2012) Public Management by Numbers as a Performance-Enhancing Drug: Two Hypotheses. Public Adm Review,72(S1): S85-S92.
 
2/4 13.15-15 Lokal: TUVs sammanträdesrum plan 4 Naturvetarhuset B
Seminariet diskuterar Stefan Sjöströms och Jesper Enboms artikelmanus ”Towards a theory of news management in public sector organizations”. Artikeln tar utgångspunkt i teorier om audit society.
 
6/5 13.15-15 lokal: TUVs sammanträdesrum plan 4 Naturvetarhuset B
Seminariet diskuterar Yin R (2013) Validity and generalization in future case study evaluations, Evaluation 19(3) 321–332.

2013

30/1 10.00-12.00 Lokal: Naturvetarhuset N 430. Monitory democracy, John Keane
Läs mer

30/1 13.00-15.00 Lokal: Naturvetarhuset N 430. The greening of democracy, John Keane
Läs mer

5/3 13.15-15 Björn Blom och Stefan Morén inleder en diskussion om sin artikel "Evaluation of quality in social-work practice" Nordic Journal of Social research, 3: 1-17
Lokal: TUVs sammanträdesrum plan 4 Naturvetarhuset B

18/4 14.00-16.00 Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan i Göteborg inleder en diskussion om ”Brukarundersökningar i Öppna Jämförelser – en ”industri” till vilken nytta?”
Lokal: TUVs sammanträdesrum plan 4 Naturvetarhuset B

26/9 13.15-15 lokal: TUVs sammanträdesrum plan 4 Naturvetarhuset B
Seminariet diskuterar Ehren et al (2013) “Impact of school inspections on improvement of schools—describing assumptions on causal mechanisms in six European countries”, Educational Assessment, Evaluation and Accountability (2013) 25:3–43.

8/11 13.15-15 Lokal: Samvetet, Samhällsvetarhuset. Jan-Eric Furubo, revisionsråd på Riksrevisionen talar om ”Riksrevisionen i granskningssamhället”.

4/12 13.15-15 lokal: TUVs sammanträdesrum plan 4 Naturvetarhuset B
Diskussion om Bourgeois and Cousins (2013) “Understanding Dimensions of Organizational Evaluation Capacity”, American Journal of Evaluation 34(3) 299-319.

2012

2/2 13:00 - 15:00 Lokal: N410 (Naturvetarhuset)
Morris, M. (2011) ‘The Good, the Bad, and the Evaluator: 25 Years of AJE Ethics’ American Journal of Evaluation, 32(1): 134-151.

28/3 10:00 - 12:00 Lokal: N410 (Naturvetarhuset)
McDavid and Huse (2012) ’Legislator Uses of Public Performance Reports : Findings From a Five-Year Study’ American Journal of Evaluation 33(1) 7-25.

8/5 15:00 - 17:00 Lokal: N410 (Naturvetarhuset) (notera tid)
Van Helden et al 2012 ‘The life-cycle approach to performance management: Implications for public management and evaluation’ Evaluation 18(2) 159–175.

1/10 13.15 - 15.00 Lokal: N410
Linda Rönnberg, Joakim Lindgren och Christina Segerholm inleder en diskussion om sin artikel: In the public eye: Swedish schoolinspection and local newspapers: exploring the audit–media relationship Journal of education policy (forthcoming)

24/10 15.00 - 17.00 Lokal: TUV:s sammanträdesrum plan 4 Naturvetarhuset B
Chris Hudson inleder en diskussion om sin artikel: Evaluation the (not so) softly-softly approach to governance and its consequences for compulsory education in the Nordic countries. Education inquiry, 2(4): 671–687. (2011)

4/12 13.15-15.00 Lokal: N 410
Emma Ek presenterar sin avhandling De granskade. Om hur offentliga verksamheter görs granskningsbara som hon kommer att försvara i slutet av oktober vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Avhandlingen handlar om skolinspektion och tillsyn av äldreomsorg. Avhandlingen kommer att finnas tillgänglig elektroniskt från slutet av oktober.

2011

26/9 15.00-17.00 Lokal: N410 (Naturvetarhuset) Diskussion om nya UCER

27/10 10.00-12.00 Lokal: N230 (Naturvetarhuset) Vedung, E. (2010) ‘Four Waves of Evaluation Diffusion’. Evaluation 16(3):263-277.

7/12 10.00-12.00 Lokal: N335 (Naturvetarhuset (NB) bakom hissen) Hanberger, A. (2011) ‘The real functions of evaluation and response systems’, Evaluation Vol. 17(4): 327-349.