Om UCER

Centrum för utvärderingsforskning har funnits vid Umeå universitet sedan 1997 efter beslut av universitetsstyrelsen på initiativ av dåvarande rektor Sigbritt Franke och en grupp engagerade forskare med intresse för utvärderingsfrågor. Centret inrättades av universitetsstyrelsen den 1/1 1997 och invigdes i april 1998.

UCER:s uppdrag har med smärre förändringar över tid omfattat forskning om utvärdering som fenomen och verksamhet och att utveckla teorier och metoder om och för utvärdering. Uppdraget har också omfattat att genomföra kvalificerade utvärderingar, bedriva utbildning och ge råd och stöd i utvärderingsfrågor.

UCER tillhör från den 1/1 2010 institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV). I och med organisationsförändringen upphörde centret att vara en självständig enhet vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. Centret har därefter utvecklats till en forskningsplattform för utvärderingsforskning vid Umeå universitet med bas i den samhällsvetenskapliga fakulteten. UCER har idag inte någon fast anställd personal. Istället knyts forskare från olika institutioner till centret i olika forsknings- och utvärderingsprojekt.

Forskningssamverkan sker idag mellan forskare vid TUV, enheten för kirurgi, institutionen för omvårdnad, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap och pedagogik med flera. UCER samlar idag cirka 60 forskare och forskarstuderande som deltar i seminarier och annan UCER verksamhet, varav cirka 15 är mer aktiva forskare vilka ingår i UCERs forskarnätverk.

Ett visions- och måldokument har utvecklats för nya UCER som bl.a. omfattar följande tre mål:

  1. UCER utgör samlingspunkt och en drivande kraft i utvecklingen av utvärderingsforskning vid Umeå universitet.
  2. Inom UCER utvecklas minst två tvärvetenskapliga utvärderingsforskningsområden inom vilka UCER framgångsrikt söker medel för forskningsprogram/-projekt.
  3. UCER utvecklar nationell och internationell samverkan genom forskningsprojekt, seminarier och konferenser.

UCER har genomfört utvärderingar åt flera olika uppdragsgivare sedan starten 1997. Exempel på uppdragsgivare:

Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, enskilda kommuner (Umeå, Luleå, Storuman, Robertsfors m.fl), Västerbottens läns landsting, KK-stiftelsen, Högskoleverket, Utrikesdepartementet/SIDA, Riksdagens revisorer, Miljödepartementet/Naturvårdsverket, Statens institut för ekologisk hållbarhet, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Myndigheten för skolutveckling, Justitiedepartementet, Migrationsverket, Kärnavfallsrådet, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, skolverket och Socialstyrelsen.