Centrum för utvärderingsforskning (UCER)

UmU campusUtvärderingsforskning vid Tillämpad utbildningsvetenskap är främst knuten till Umeå Center for Evaluation Research (UCER). Vid UCER bedrivs forskning om utvärdering som samhällsfenomen, bl.a. om institutionalisering och konsekvenser av utvärdering och utvärderingssystem. Vidare utvecklas och analyseras metoder för att utveckla utvärderingens praktik. UCER genomför också externa utvärderingsuppdrag till nytta för samhället i stort.

UCER är idag en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Umeå universitet som samverkar kring forskning om utvärdering och utvärderingsuppdrag, inom universitet och med forskare vid andra lärosäten. Ett forskarnätverk har etablerats där ett 15-tal forskare och forskarstuderande ingår. Forskarnas kompetens, forskning på utvärderingsområdet och intresse för utvärderingsuppdrag, samt kontaktuppgifter redovisas under ”forskarnätverket”. UCER anordnar även seminarier som berör utvärdering ur olika perspektiv.


Kontaktinformation

Centrum för utvärderingsforskning (UCER)
Institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
Naturvetarhuset, plan 4

Tel:  +46 (90) 786 6598

Mobil:  +46 (70) 333 0915

Fax:  +46 (90) 786 65 11

Kontaktformulär